ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2558

ด้านการศึกษา  
   
รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
น.ส.พัชรี แซ่เล้า
ครู โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
   
ผศ.สัญญา เครือหงษ์
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
นายประเทือง โมราราย
ครู ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ  
   
นายภาณุพันธ์ พิลึก
สถิติจังหวัดน่าน
   
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี

   
นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

   
นายวรินทร์ ชำนาญผา
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38

   
ด้านบริการสังคม  
   
นายกษิภัท เจี๊ยะทา
เลขานุการอธิบดีกรมอนามัย

   
อ.ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

   
นางลักคณา บุญดี
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

   
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2553-2556

 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
ดร.พิษณุ ตุลสุข สาขาการบริหารรัฐกิจ
รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค สาขาการบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.สกล เกิดผล สาขาการบริหารการศึกษา
นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน สาขาการบริการสังคม
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม สาขาการพัฒนาวิชาชีพ
นายร้อยแก้ว สายยิ้ม สาขาศิลปวัฒนธรรม
 
 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
นายเพ็ง สอนสกุล สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
นายพงษ์ชัยไทย วรรณศรี สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
น.ส.ทรงสรรค์ นิลกำแหง สาขาบริหารรัฐกิจ
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป สาขาบริการสังคม
 
 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
นางบัวแก้ว ศรีภูธร สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
นายผจญ กัดฟัก สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นายนริศร์ ศรีโพธิ์ สาขาบริหารรัฐกิจ
นายสาคร บำรุงศรี สาขาบริการสังคม
นางสิริพร หร่ายวงศ์ สาขาสื่อสารมวลชน
 
 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร ด้านบริหารองค์กรการศึกษา
ดร.พรรสิริ  กุลนาถศิริ ด้านบริหารราชการ
ดร.ถวิล น้อยเขียว ด้านบริหารรัฐกิจ
นายนิคม ช่างพินิจ ด้านบริหารรัฐกิจ
นายเจษฎ์   อู่ไทย ด้านบริการสังคม
พลตรีนิวัติชัย ถนอมธรรม ด้านบริการสังคม
นางนิภารัตน์  กาญจนโชติ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 256, 315, 316 หมายเลขภายใน 9601