ค้นหามูลศิษย์เก่า
ระดับ   สาขาวิชา ปีที่จบ พ.ศ.  

 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 256, 315, 316 หมายเลขภายใน 9601