ลิงค์เครือข่าย
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
กองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมศิษย์เก่า มรพส.
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 
องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ธ.กรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ)
กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
 
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 256, 315, 316 หมายเลขภายใน 9601